Privacybeleid  
=============

Ingangsdatum: September 07, 2018

PersonHelp ("ons", "wij" of "onze") beheert de website en de PersonHelp
mobiele App ("hierna genoemd Dienst").

Deze pagina bevat informatie over ons beleid met betrekking tot de
verzameling, het gebruik en de openbaarmaking van uw persoonsgegevens wanneer
u onze Dienst gebruikt en de keuzes die u hebt met betrekking tot die
gegevens.

Wij gebruiken uw gegevens om de Dienst te leveren en te verbeteren. Wanneer u
de Dienst gebruikt, gaat u akkoord met de verzameling en het gebruik van
informatie in overeenstemming met dit beleid. Tenzij anders bepaald in dit
Privacybeleid heeft de terminologie die wordt gebruikt in dit Privacybeleid
dezelfde betekenis als in onze Algemene voorwaarden.

Definities  
----------

  * Dienst

    Onder dienst verstaan wij de website en de PersonHelp mobiele App beheerd
    door PersonHelp

  * Gebruiksgegevens

    Onder gebruiksgegevens verstaan wij automatisch verzamelde gegevens die
    worden gegenereerd door het gebruik van de Dienst of van de infrastructuur
    van de Dienst zelf (bijvoorbeeld, de duur van het bezoek aan een pagina).

  * Gebruiksgegevens

    Onder gebruiksgegevens verstaan wij automatisch verzamelde gegevens die
    worden gegenereerd door het gebruik van de Dienst of van de infrastructuur
    van de Dienst zelf (bijvoorbeeld, de duur van het bezoek aan een pagina).

  * Cookies

    Cookies zijn informatiebestandjes die worden opgeslagen op uw apparaat
    (computer of mobiele apparaat).

  * Gegevensbeheerder

    Onder gegevensbeheerder verstaan wij de natuurlijke of rechtspersoon die
    (alleen, gezamenlijk of gemeenschappelijk met andere personen) de
    doeleinden bepaalt waarvoor en de wijze waarop persoonsgegevens worden of
    zullen worden verwerkt.

    In het kader van dit Privacybeleid zijn wij een Gegevensbeheerder van uw
    Persoonsgegevens.

  * Gegevensverwerkers (of Dienstverleners)

    Onder Gegevensverwerkers (of Dienstverleners) verstaan wij elke
    natuurlijke of rechtspersoon die de gegevens verwerkt in naam van de
    Gegevensverwerker.

    Wij kunnen de diensten gebruiken van verschillende Dienstverleners om uw
    gegevens efficiënter te kunnen verwerken.

  * Betrokkene (of Gebruiker)

    De Betrokkene is elke levende persoon die gebruik maakt van onze Dienst en
    die het onderwerp is van Persoonsgegevens.

Gegevensverzameling en gebruik  
------------------------------

Wij verzamelen verschillende soorten gegevens voor uiteenlopende doeleinden om
onze Dienst aan u te kunnen leveren en om hem te verbeteren.

Soorten gegevens die worden verzameld  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Persoonsgegevens  
****************

Wanneer u onze Dienst gebruikt, kunnen wij u vragen ons bepaalde persoonlijk
identificeerbare informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om contact
op te nemen met u of om u te identificeren ("Persoonsgegevens"). Deze
persoonlijk identificeerbare informatie kan omvatten maar is niet beperkt tot:

  * E-mailadres
  * Voor- en achternaam
  * Adres, provincie, postcode, stad
  * Cookies en Gebruiksgegevens

Gebruiksgegevens  
****************

Wij kunnen ook gegevens verzamelen die uw browser verstuurt wanneer u onze
Dienst bezoekt of wanneer u toegang krijgt tot de Dienst met of via een
mobiele apparaat ("Gebruiksgegevens").

Deze Gebruiksgegevens kunnen informatie bevatten zoals het Internet Protocol
adres (IP-adres) van uw computer, het type browser, de versie van de browser,
de pagina's die u hebt bezocht op onze Dienst, het tijdstip en de datum van uw
bezoek, de tijd die u hebt doorgebracht op die pagina's, unieke apparaat-ID en
andere diagnostische gegevens.

Wanneer u toegang krijgt tot de Dienst met een mobiel apparaat kunnen deze
Gebruiksgegevens informatie omvatten zoals het type mobiele apparaat dat u
gebruikt, de unieke ID van uw mobiele apparaat, het IP-adres van uw mobiele
apparaat, uw mobiel besturingssysteem, de mobiele internetbrowser die u
gebruikt, de unieke apparaat-ID en andere diagnostische gegevens.

Tracking- en cookiegegevens  
**************

Wij gebruiken cookies en soortgelijke volgtechnologieën om de activiteit op
onze Dienst te volgen en we bewaren bepaalde informatie.

Cookies zijn bestanden met een kleine hoeveelheid gegevens die een anonieme
unieke ID kunnen bevatten. Cookies worden van een website verzonden naar uw
browser en opgeslagen op uw apparaat. Er worden ook andere volgtechnologieën
gebruikt zoals beacons, tags en scripts om gegevens te verzamelen en te volgen
en om onze Dienst te verbeteren en te analyseren.

U kunt uw browser instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven
wanneer een cookie wordt verzonden. Maar als u geen cookies aanvaardt, kunt u
mogelijk niet alle functies van onze Dienst gebruiken.

Voorbeelden van cookies die wij gebruiken:

  * Sessiecookies. Wij gebruiken Sessiecookies om onze Dienst te beheren.
  * Voorkeurcookies. Wij gebruiken Voorkeurcookies om uw voorkeuren en
    uiteenlopende instellingen bij te houden.
  * Veiligheidscookies. Wij gebruiken Veiligheidscookies voor
    veiligheidsdoeleinden.

Gebruik van gegevens  
--------------------

PersonHelp gebruikt de verzamelde gegevens voor uiteenlopende doeleinden:

  * Om onze Dienst te leveren en te onderhouden
  * Om u wijzigingen in onze Dienst te melden
  * Om u de mogelijkheid te bieden om, indien gewenst, deel te nemen aan de
    interactieve functies van onze Dienst
  * Om onze klanten steun te verlenen
  * Om analyse- of waardevolle gegevens te verzamelen die we kunnen toepassen
    om onze Dienst te verbeteren
  * Om toezicht te houden op het gebruik van onze Dienst
  * Om technische problemen te detecteren, te voorkomen en te behandelen

Juridische basis voor de verwerking van Persoonsgegevens onder de Algemene
verordening persoonsgegevens (AVG)  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Als u inwoner bent van de Europese Economische Ruimte (EER) hangt de
juridische basis van, PersonHelp voor de verzameling en het gebruik van de
persoonsgegevens zoals beschreven in dit Privacybeleid af van de
Persoonsgegevens die wij verzamelen en de specifieke context waarin wij ze
verzamelen.

PersonHelp kan uw Persoonsgegevens gebruiken omdat:

  * Wij een contract moeten afsluiten met u
  * U ons de toestemming hebt gegeven
  * De verwerking in ons legitiem belang is en niet wordt opgeheven door uw
    rechten
  * Om betalingen te kunnen verwerken
  * In naleving van de wet

Bewaren van gegevens  
--------------------

PersonHelp bewaart uw Persoonsgegevens slechts zolang dit nodig is voor de
doeleinden vermeld in dit Privacybeleid. Wij bewaren en gebruiken uw
Persoonsgegevens in de mate dit noodzakelijk is om te voldoen aan onze
wettelijke verplichtingen (bijv. als we uw gegevens moeten bewaren in naleving
van de geldende wetgeving), om geschillen op te lossen en om onze wettelijke
overeenkomsten en beleid toe te passen.

PersonHelp bewaart uw Gebruiksgegevens ook voor interne analytische
doeleinden. Gebruiksgegevens worden gewoonlijk voor een kortere periode
bewaard, tenzij deze gegevens worden gebruikt om de veiligheid te versterken
of de werking van onze Dienst te verbeteren, of indien wij wettelijk verplicht
zijn deze gegevens gedurende een langere periode te bewaren.

Overdracht van gegevens  
-----------------------

Uw gegevens, inclusief Persoonsgegevens, kunnen worden overgedragen naar — en
bewaard op — computers die zich buiten het rechtsgebied van uw provincie, land
of een andere overheidsinstantie bevinden waar de wetgeving inzake
gegevensbescherming kan verschillen van de wetgeving in uw rechtsgebied.

Let erop dat, als u zich buiten Netherlands bevindt en u ons gegevens
verstrekt, wij deze gegevens, inclusief Persoonsgegevens, overdragen naar
Netherlands en ze daar verwerken.

Uw instemming met dit Privacybeleid gevolgd door uw indiening van dergelijke
gegevens geven aan dat u akkoord gaat met die overdracht.

PersonHelp zal alle redelijkerwijs noodzakelijke stappen ondernemen om ervoor
te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit Privacybeleid
worden behandeld en dat uw Persoonsgegevens nooit worden overgedragen aan een
organisatie of een land als er geen gepaste controles zijn ingesteld,
inclusief de veiligheid van uw gegevens en andere persoonsgegevens.

Openbaarmaking van gegevens  
---------------------------

Wettelijke vereisten  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

PersonHelp kan uw Persoonsgegevens openbaar maken als het te goeder trouw de
mening is toegedaan dat een dergelijke handeling noodzakelijk is:

  * Om te voldoen aan een wettelijke verplichting
  * Om de rechten en eigendom van PersonHelp te beschermen en te verdedigen
  * Om mogelijke misstanden te voorkomen of te onderzoeken in verband met de
    Dienst
  * Om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van de Dienst of het publiek
    te beschermen
  * Als bescherming tegen juridische aansprakelijkheid

Veiligheid van gegevens  
-----------------------

De veiligheid van uw gegevens is belangrijk voor ons, maar vergeet niet dat
geen enkele methode van verzending via het internet of elektronische methode
van opslag 100% veilig is. Hoewel wij ernaar streven commercieel aanvaardbare
middelen toe te passen om uw Persoonsgegevens te beschermen, kunnen wij de
absolute veiligheid niet waarborgen.

"Do Not Track" signalen  
-----------------------

Wij bieden geen ondersteuning van "Do Not Track" ("DNT"). "Do Not Track" is
een voorkeur die u kunt instellen in uw internetbrowser om aan websites mee te
delen dat u niet wenst te worden gevolgd.

U kunt "Do Not Track" in- of uitschakelen door naar de Voorkeuren of
Instellingen pagina te gaan van uw internetbrowser.

Uw rechten inzake gegevensbescherming onder de Algemene verordening
persoonsgegevens (AVG)  
------------------------------------------------------------------------------------------

Als u inwoner bent van de Europese Economische Ruimte (EER) hebt u bepaalde
rechten op het gebied van gegevensbescherming. PersonHelp streeft er naar
redelijke maatregelen te nemen om u de mogelijkheid te bieden het gebruik van
uw Persoonsgegevens te corrigeren, te wijzigen, te verwijderen of te beperken.

Als u wilt weten welke Persoonsgegevens wij van u bezitten en als u wenst te
worden verwijderd uit onze systemen kunt u contact opnemen met ons.

In bepaalde omstandigheden hebt u de volgende rechten op het gebied van
gegevensbescherming:

  * Het recht van toegang, bijwerking of verwijdering van de informatie die
    wij van u bezitten. Waar mogelijk hebt u toegang tot uw Persoonsgegevens
    en kunt u ze bijwerken of de verwijdering rechtstreeks in uw
    accountinstellingen aanvragen. Als u deze acties niet zelf kunt uitvoeren,
    kunt u contact opnemen met ons om u te helpen.

  * Het recht op correctie. U hebt het recht uw informatie te laten corrigeren
    als die informatie onnauwkeurig of onvolledig is.

  * Het recht om bezwaar te maken. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen
    de verwerking van uw Persoonsgegevens.

  * Het recht op beperking. U hebt het recht te vragen dat wij de verwerking
    van uw Persoonsgegevens beperken.

  * Het recht op gegevensportabiliteit. U hebt het recht een kopie te
    ontvangen van de informatie die wij van u bezitten in een gestructureerd,
    machinaal leesbaar en algemeen gebruikt formaat.

  * Het recht uw toestemming in te trekken. U hebt ook het recht uw
    toestemming op elk moment in te trekken waar PersonHelp uw
    persoonsgegevens verwerkt op basis van uw toestemming.


Denk eraan dat wij u kunnen vragen uw identiteit te verifiëren voor wij ingaan
op dergelijke aanvragen.

U hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens
met betrekking tot onze verzameling en gebruik van uw Persoonsgegevens. Voor
meer informatie kunt u contact opnemen met uw lokale Autoriteit
Persoonsgegevens in de Europese Economische Ruimte (EER).

Dienstverleners  
---------------

Wij kunnen externe bedrijven en personen aanstellen om onze Dienst
("Dienstverleners") te vereenvoudigen, om de Dienst te leveren in onze naam,
om diensten uit te voeren in het kader van onze Dienst of om ons te helpen bij
de analyse van hoe onze Dienst wordt gebruikt.

Deze externe partijen hebben enkel toegang tot uw Persoonsgegevens om deze
taken uit te voeren in onze naam en zij mogen deze niet openbaar maken aan
anderen of ze gebruiken voor andere doeleinden.

Analytics  
~~~~~~~~~

Wij kunnen beroep doen op externe Dienstverleners om het gebruik van onze
Dienst te volgen en te analyseren.

  * Google Analytics

    Google Analytics is een webanalyse-service van Google die het
    websiteverkeer volgt en rapporteert. Google gebruikt de verzamelde
    gegevens om het gebruik van onze Dienst te volgen en bij te houden. Deze
    gegevens worden gedeeld met andere Google diensten. Google kan de
    verzamelde gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen
    advertentienetwerk te contextualiseren en te personaliseren.

    Voor meer informatie over de privacypraktijken van Google verwijzen wij u
    naar de internetpagina van Google Privacy en voorwaarden:
    <https://policies.google.com/privacy?hl=en>

Betalingen  
~~~~~~~~~~

Wij kunnen betaalde producten en/of diensten leveren in het kader van de
Dienst. In dat geval gebruiken wij externe diensten voor de verwerking van
deze betalingen (bijv. betalingsverwerkers).

Wij zullen de informatie van uw creditkaart niet bewaren of verzamelen. Die
informatie wordt rechtstreeks aan onze externe betalingsverwerkers verstrekt
en hun gebruik van uw persoonsgegevens wordt beheerd door hun Privacybeleid.
Deze betalingsverwerkers houden zich aan de normen van PCI-DSS zoals beheerd
door de PCI Security Standards Council, een gemeenschappelijk initiatief van
merken zoals Visa, MasterCard, American Express en Discover. De PCI-DSS
vereisten helpen om de veilige behandeling van uw betalingsgegevens te
verzekeren.

De betalingsverwerkers met wie wij samenwerken zijn:

  * Apple Store In-App Payments

    Hun Privacybeleid is beschikbaar op <https://www.apple.com/legal/privacy
    /en-ww/>

  * Google Play In-App Payments

    Hun Privacybeleid is beschikbaar op
    <https://www.google.com/policies/privacy/>

Links naar andere sites  
-----------------------

Onze Dienst kan links bevatten naar andere sites die niet door ons worden
beheerd. Als u klikt op een link van een externe partij wordt u naar de site
van die externe partij gebracht. Wij raden u sterk aan het Privacybeleid te
verifiëren van elke site die u bezoekt.

Wij hebben geen controle over en aanvaarden geen aansprakelijkheid met
betrekking tot de inhoud, het privacybeleid of de privacypraktijken van de
sites of diensten van een externe partij.

Privacy van kinderen  
--------------------

Onze dienst richt zich niet op personen die jonger zijn dan 18 ("Kinderen").

Wij verzamelen nooit bewust persoonlijk identificeerbare informatie van iemand
die jonger is dan 18 jaar oud. Als u een ouder of voogd bent en u stelt vast
dat uw kind ons persoonsgegevens heeft geleverd, vragen wij u contact op te
nemen met ons. Als u vaststelt dat wij persoonsgegevens hebben verzameld van
kinderen zonder de verificatie van ouderlijk toezicht zullen wij de nodige
stappen ondernemen om die informatie te verwijderen van onze servers.

Wijzigingen aan dit Privacybeleid  
---------------------------------

Wij kunnen ons Privacybeleid op gezette tijden bijwerken. Wij zullen u op de
hoogte brengen van eventuele wijzigingen door het nieuwe Privacybeleid te
publiceren op deze pagina.

Wij zullen u op de hoogte brengen via e-mail en/of een duidelijke melding op
onze Dienst voor de wijzigingen van kracht gaan en wij zullen de
"aanvangsdatum" bijwerken die vermeld staat bovenaan in dit Privacybeleid.

Wij raden u aan dit Privacybeleid regelmatig te controleren op eventuele
wijzigingen. Wijzigingen aan dit Privacybeleid gaan van kracht op het moment
dat ze worden gepubliceerd op deze pagina.

Contact opnemen  
---------------

Als u vragen hebt over dit Privacybeleid kunt u contact opnemen met ons:

  * Via email: info@personhelp.nl